โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทอง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน และจำนวนห้องเรียน 9 ห้อง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 11 10 21 1
อนุบาล 2 14 12 26 1
อนุบาล 3 15 16 31 1
รวมชั้นอนุบาล 40 38 78 3
ป.1 19 16 35 1
ป.2 16 8 24 1
ป.3 9 14 23 1
ป.4 16 14 30 1
ป.5 17 17 34 1
ป.6 18 9 27 1
รวมชั้นประถมศึกษา 95 78 173 6
รวมทั้งหมด 135 116 251 9