โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นำโดย ผู้อำนวยการ ยุพา ลิมสกุล คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดท่าทองใหม่  เพื่อให้คนรุ่นหลังส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562