โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “วันวิสาขบูชา”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียน นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางยุพา ลิมสกุล และนางเบญจา แผ่แสงจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “วันวิสาขบูชา” เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562