โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านของนักเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมเยี่ยมบ้านของนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง เพื่อสำรวจการเรียนผ่านทางออนไลน์ ในช่วงโรคไติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาด นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง ผลการเยี่ยมบ้านของนักเรียน ได้ผลสรุปว่า นักเรียนต้องการได้รับการดูแลจากหน่วยงานต้นสังกัดให้มากขึ้น

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563