โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรม Open House

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ขอขอบพระคุณ ทางบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ที่ได้ให้น้องเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทอง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยางมะตอย สำหรับให้ทำถนน และใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในโอกาสต่อๆไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561