โรงเรียนวัดท่าทอง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 282028

โรคระบบทางเดินอาหาร ที่เกิดจากเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร

โรคระบบทางเดินอาหาร เอชไพโลไร ที่อยู่บนผิว ของเยื่อบุกระเพาะอาหาร และชั้นล่างของเมือกในกระเพาะอาหาร ความเป็นกรดในช่องท้องสูงมาก ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดสูงนี้ แบคที่เรียส่วนใหญ่ สามารถฆ่าได้ เพื่อให้เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ไปถึงผิวเยื่อบุกระเพาะอาหาร และชั้นเมื่อก

สำหรับการตั้งรกราก อันดับแรกต้องอาศัยพลังของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรเอง ในการผ่านชั้นเอก และประการที่สอง ต้องต้านทานผล การฆ่าของกรดในกระเพาะอาหาร และปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยอื่นๆ

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มีรูปร่างเป็นเกลียว ในร่างกายรูปร่างนี้เป็นพื้นฐาน สำหรับการเคลื่อนไหวของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ในน้ำย่อยหนืด การแกว่งของ แฟลเจลลัม ที่ครอบครองโดย เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ให้พลังงานเพียงพอ สำหรับการเคลื่อนไหวของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร

โรคระบบทางเดินอาหาร

ยูรีเอส และโปรตีนบางชนิด ที่ผลิตโดย เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านกรดในกระเพาะอาหาร เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ยังผลิตโปรตีน ซึ่งช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ผลิตซูเปอร์ออกไซด์ ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส และ คาตาเลส ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสามารถป้องกันตัวเอง จากการฆ่านิวโทรฟิล เมื่อเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ผ่านชั้นเมื่อกแอกติน จะหดหลังจากสัมผัสกับเซลล์เยื่อบุผิว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคล้ายขั้วหลอด เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ยึดติดกับพื้นผิวเยื่อบุผิว ของกระเพาะอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเทไปพร้อมกับอาหาร ในกระเพาะอาหาร

สารพิษ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรเอนไซม์ที่เป็นพิษ แลการอักเสบของเยื่อเมือกที่เกิดจากเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร อาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อเยื่อเมือก ในกระเพาะอาหารได้ เอนไซม์ที่เป็นพิษ ที่มีอยู่ในเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรได้แก่ urease, mucinase, lipopolysaccharide, lipase และ phospholipase A, hemolysin และ cytotoxin

หลังจากการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร เซลล์เยื่อบุผิวเยื่อบุของกระเพาะอาหารเสื่อมสภาพเป็นเนื้อร้าย และการแทรกซีมของเซลล์อักเสบ นิวโทรฟิล จะถูกกระตุ้น และปล่อยสารออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยา และเอนไซม์สลายโปรตีน

เพื่อสร้างการตอบสนอง ต่อการอักเสบเฉียบพลัน ในเวลาเดียวกัน โมโนไซต์ เเมคโครฟาจ เบโซฟิล และอีโอซิโนฟิล เช่นกัน กระตุ้นการหลั่งสาร ไกล่เกลี่ยการอักเสบต่างๆ และไซโตไคน์ เพื่อส่งเสริม และทำให้การตอบสนองการอักเสบรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทำให้เกิดการแทรกซึม และพลาสมาเซลล์ และกระตุ้นให้เซลล์ทั้งสองชนิดนี้ ผลิตความจำเพาะได้ ภูมิคุ้มกัน เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร

สามารถกระตุ้น การตอบสนอง ของภูมิต้านทานผิดปกติของร่างกาย และเเอนติบอดีที่เกิดขึ้นจะมีปฏิริยาข้ามภูมิคุ้มกัน กับแอนติเจนในกระเพาะอาหารของนุษย์ การอักเสบและการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อเยื่อเอกในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่การก่อตัวของโรคต่างๆ

การอักเสบเรื้อรัง ที่เกิดจากเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร สามารถนำไปสู่การงอกขยายของเซลล์ และการก่อตัวของอนุมูลอิสระ ในกระบวนการของการเพิ่มจำนวนเซลล์ การจำลองแบบ DNA อาจทำผิดพลาดได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ การอักเสบเรื้อรัง จะเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุผิว ที่ไม่ใช่กระเพาะอาหาร ลดจำนวนเซลล์ข้างกระหม่อม และลดการหลั่งกรด ในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นสาหตุให้แบคที่เรียชีวภาพอื่นๆ ในกระเพาะอาหารมีผลิตมากเกินไป

“โรคระบบทางเดินอาหาร”


บทความอื่นที่น่าสนใจ > เท้าเบาหวาน โรคภาวะเเทรกซ้อนของโรคเบาหวาน